הלכות שבת


במסורת היהודית, היום השביעי בשבוע הוא זמן מיוחד להתייחדות עם ה' ועם הרוחניות. שמו של היום השביעי הוא שבת – יום המנוחה. ביום זה אנו מנסים לחקות את מעשיו של הבורא בימי הבריאה. לאחר שבילה שישה ימים במצב יצירה, שבת הבורא מכל מלאכתו ביום השביעי והרהר על כל מעשיו. רעיון זה מתכתב עם הרעיון הקבלי של הזכר (המיוצג על ידי המספר שש) והנקבה (המיוצגת על ידי המספר שבע). מקובל לומר שה' הוא חתן וכנסת ישראל היא כלתו, ולכן, חוקי השבת המיוחדים מהווים ברית מיוחדת בין ה' לבין ישראל. הפודקאסט מבקש לחקור את החוקים הללו, על כל פרטיהם המורכבים, כדי לפתח לעומק את הקשר ומערכת היחסים עם ה' ביום מיוחד זה.

Hilchos Shabbos - Laws of Shabbos

1. Introduction to Shabbos
2. Thirty nine Melachos
3. Breakdown of Melachos
4. Conditions of Melacha
5. Conditions of Melacha II
6. Pesik Reisha
7. Constructive and permanent acts
8. More conditions
9. Sages decrees
10. Sages decrees II
11. Zore'a - planting
12. Zore'a - planting II
13. Choresh - plowing
14. Choresh - plowing II
15. Kotzer - Harvesting
16. Kotzer - Harvesting II
17. Me'amer - Gathering
18. Dosh - Threshing
19. Dosh - Threshing II
20. Squeezing fruits
21. Squeezing fruits II
22. Freeflowing liquids
23. Milking and melting
24. Melacha 6 - Winnowing
25. Melacha 7 - Borer - separating
26. Beginnings of Borer
27. Mixtures
28. Non-mixtures and layers
29. Weekday borer
30. Removing the undesirable
31. Secondary items
32. Permitted separating
33. Separating with a untensil
34. Separating with a untensil II
35. Separating for immediate use
36. Shells and peels
37. Pits and seeds
38. Bones of fish and meat
39. Sorting
40. Filtering liquids
41. Filtering liquids II
42. Cleaning fruits
43. Melacha 8 - Tochen - grinding
44. Crushing fruits and vegetables
45. Cutting finely
46. More on tochen
47. Melacha 9 - Meraked - sifting
48. Melacha 10 - Losh - kneading
49. Clumpy and non-clumpy
50. Thick mixtures
51. Soft mixtures, practical cases
52. Preparing egg salad
53. Melacha 11 - Ofeh/mevashel - cooking
54. Fire, sun and the measure
55. Dry and liquid cooked items
56. Cooking after roasting or baking
57. Types of vessels
58. Kli rishon - first vessel
59. Warming milk, mixing hot and cold water
60. Ladle and second vessel
61. Third vessel, non-liquid items
62. Tea and coffee
63. Stirring and cooking faster
64. Hot water heaters
65. Shehiya
66. Shehiya II
67. Raw meat
68. Warming cooked items
69. More on warming
70. Chazara - returning to the fire
71. More on chazara
72. Hatmana
73. Permitted cases of hatmana
74. Davar hamosif hevel
75. Permitted cases of hatmana
76. Melacha 12 - Gozez - shearing
77. Cutting nails and hair
78. Melacha 13 - Melaven - cleaning
79. Shaking garments
80. Permitted cleaning
81. Squeezing garments
82. Moving wet garments
83. Permitted soaking
84. Hanging wet clothing
85. Melacha 14 - Menafetz - combing fibers
86. Melacha 15 - Tzove'a - coloring
87. Melacha 16 - Toveh - spinning
88. Introduction to weaving
89. Melachos 17-20 - Weaving
90. Melachos 21-22 - Tying and untying
91. Tying and untying II
92. Types of knots
93. Types of knots II
94. Bows and metal twistees
95. Melacha 23 - Sewing
96. Gluing and diapers
97. Melacha 24 - Tearing
98. Melacha 25 - Hunting
99. Types of animals
100. Closing the door
101. Animals normally caught
102. Melacha 26 - Slaughtering
103. Killing bugs
104. Melacha 27 - Skinning
105. Melacha 28 - Processing leather (salting)
106. Salting food
107. Melacha 29 - Smoothing leather
108. Spreading ointments
109. Melacha 30 - Etching
110. Melacha 31 - Cutting
111. Melacha 32 - Writing
112. Writing II
113. Business and gifts
114. Melacha 33 - Erasing
115. Erasing II
116. Melacha 34 - Building
117. Building vessels
118. Tents and coverings
119. Impermanent tents
120. Impermanent tents II
120. Impermanent tents II
121. Melacha 35 - Deconstruction
122. Melacha 36 - Extinguishing I
123. Extinguishing II
124. Saving articles from a fire
125. Melacha 37 - Lighting a fire
126. Lighting a fire II
127. Electric Appliances
128. Fridges, microphones, hearing aids
129. Timers
130. Electricity in Israel
131. Bathing and washing
132. Melacha 38 - Completing a vessel
133. Defining Makeh Bepatish
134. Sounds and music
135. Creasing, swimming, threading
136. Opening cans
137. Opening packages
138. Opening bottles
139. Melacha 39 - Carrying
140. Four domains
141. Four domains II
142. Eruv - combining courtyards
143. Eruv - How to I
144. Eruv - How to II
145. Shituf - Combining courtyards
146. Eruv in a city
147. Eruv in a city II
148. Carrying
149. Kerchief, glasses, keys
150. Stroller, Eruvei Techumin
151. Eruvei Techumin II
152. Eruvei Techumin III